dnes je 17.1.2022

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 98 - § 104

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 98 - § 104

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková

Oddiel 9

Štátny stavebný dohľad

§ 98

(1) Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa tohto zákona.

(2) Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať, či

a) sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,

b) sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa § 44,

c) sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník,

d) sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach dodržiavajú