dnes je 12.5.2021

Stavebný zákon s komentárom
Produkt manažér

On-line kniha Stavebný zákon s komentárom je jedným z nosných zákonov v oblasti stavebníctva a je určená pre všetkých, čo vykonávajú odborné činnosti v oblasti stavebníctva, zároveň môže pomôcť pri riešení praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období viacerými novelizáciami, a to zákonom č. 93/2019 Z. z., zákonom č. 279/2019 Z. z. a zákonom č. 90/2020 Z. z..

Novela č. 93/2019 Z. z.,  ktorou sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, je doplnením stavebného zákona o ustanovenie § 139b, ktorý za stavby pre bezpečnosť štátu považuje stavby v správe, nájme alebo výpožičke, ktoré slúžia na plnenie úloh Ministerstva vnútra SR, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu,  prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády SR. Novela zákona dala prostredníctvom ustanovenia § 142g zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Ministerstvu vnútra SR právomoc dokončiť tie konania o stavbách slúžiacich pre bezpečnosť štátu, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. apríla 2019.

Zákon číslo 279/2019 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, doplnil § 41 o tretí odsek, ktorý hovorí o umiestnení líniovej stavby, predmetná novela zároveň doplnila § 81 o odsek päť o predčasnom užívaní stavby.

Vzhľadom na trvanie pandémie COVID-19 bol dňa 25. 4. 2020 prijatý zákon č. 90/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý stanovil, za akých podmienok stavebný úrad vykonáva svoju činnosť.

Všetky novely od 1. 5. 2019 s úplným znením, komentármi a praktickými príkladmi nájdete v prehľadne rozpracovanej on-line knihe Stavebný zákon s komentárom.  

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

POZOR! Zapracované zmeny pre rok 2021!

Hlavné časti on-line knihy:

 • Prvá časť - Územné plánovanie
 • Druhá časť - Stavebný poriadok
 • Tretia časť - Sankcie
 • Štvrtá časť - Vyvlastnenie
 • Piata časť - Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
 • Šiesta časť - Ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť - Sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť - Spoločné ustanovenia
 • Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia

Čo je nové v on-line knihe

Komentár a príklad k § 80 - Kolaudácia stavieb - oznamovanie
Komentár a príklad k § 81 - Kolaudácia stavieb - preskúmavanie
Komentár a príklad k § 84 - Kolaudácia stavieb – skúšobná prevádzka
Komentár a príklad k § 121 - Vojenské a iné stavebné úrady
Komentár a príklad k § 139b - Stavby pre bezpečnosť štátu
Komentár a príklad k § 142g - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019
Komentár a príklad k § 142h - Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

V roku 2021 máte okrem spracovania komentára k Stavebnému zákonu k dispozícii i viac ako 100 znení právnych predpisov 24-hodín denne aktualizovaných.

Čo získate s on-line knihou?

 • ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení Stavebného zákona
 • zrozumiteľne spracované témy
 • aktualizačný servis on-line, dvakrát ročne zabezpečené doplnenie komentára praktickými príkladmi
 • možnosť vytlačenia jednotlivých komentárov k paragrafom alebo ich odoslanie e-mailom

Autorský kolektív

Ing. Vasil Ivanov
Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online knihy

"Problematika výstavby je dosť komplikovaná a komentár mi pomohol sa v tejto problematike zorientovať, oceňujem aj odpovedný servis, ktorý mám možnosť využívať ako zákazník ."
Jozef K., Trenčín

"Komentár aktívne využívam pri svojej práci, v rámci práce mi pomáhajú aj denne aktualizované právne predpisy."
Jana H., Bratislav

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nájom nebytových priestorov v roku 2021

Lektor: Mária Sadloňová, Annamária Tóthová

Dátum: 18.5.2021

Čas konania: 9:30 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2021
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<apríl  jún>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV