Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenie

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenie

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Jenčová

Stavebné povolenie

§ 66

(1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

(2) Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,(1ga) musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané. To neplatí, ak po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene v posudzovaní navrhovanej činnosti.

(3) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí

a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,

b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,

c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

d) lehotu na dokončenie stavby,

e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140bdotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,

f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,

g) použitie vhodných stavebných výrobkov,(1k)

h) povinnosť oznámiť začatie stavby.

(4) V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:

a) predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na kontrolu dodržania podmienok určených na vyhotovenie stavby,

b) oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,

c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov,

d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,

e) vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,

f) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135,

g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby,

h) oznámenie mena (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom konaní ( § 62 ods. 1 písm. d) )

i) úľavy na vytýčenie stavby (§ 75a ods. 1) ,

j) požiadavky na označenie stavby na stavenisku.

Poznámky pod čiarou:

1ga ) Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

1k) Zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov


§ 66

V stavebnom povolení určí stavebný úrad podmienky uskutočňovania a užívania (prevádzkovania) stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, musia byť v stavebnom povolení uvedené aj informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané. Uvedené neplatí, ak po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene v posudzovaní navrhovanej činnosti.

V zákone sú taxatívne uvedené skutočnosti, ktoré majú figurovať ako záväzné podmienky pre uskutočnenie stavby.

V ods. 3 písm. h) je ustanovená záväzná podmienka stavebného povolenia, v zmysle ktorej je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom konaní. Vo vzťahu k § 62 ods. 1 písm. d) je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť do pätnástich dní po skončení výberového konania.

Objednávateľ (stavebník) sa môže rozhodnúť, že uzavrie jeden zmluvný vzťah so zhotoviteľom stavby. Všetky ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v rámci zmluvných vzťahov dodávajú pre zhotoviteľa stavby stroje, zariadenia, konštrukcie, výrobky a materiály alebo zhotovujú pre zhotoviteľa stavby niektoré časti stavby sú zmluvnými partnermi zhotoviteľa stavby, ktorý bol vybraný vo výberovom konaní a meno a adresu alebo názov a sídlo ktorého stavebník oznámil stavebnému úradu.

Ak sa však stavebník (objednávateľ) rozhodol, že na zhotovenie stavby uzavrie väčší počet zmlúv s konkrétnymi zmluvnými partnermi, oznámi stavebník stavebnému úradu mená a adresy (názvy a sídla) iba zhotoviteľov jednotlivých častí stavby, nie aj svojich zmluvných partnerov, ktorí plnia záväzky voči objednávateľovi (stavebníkovi) na základe kúpnych zmlúv.

Text uvedený v ods. 2 písm. f) „stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou“ nie je dostatočne presný. Nie je z neho zrejmé, že sa ustanovenie týka iba jednoduchej stavby, ktorú stavebník uskutočňuje svojpomocou.

Ak neboli v stavebnom povolení určené požiadavky na označenie stavby na stavenisku, odporúčame, aby boli uvedené na tabuli o označení stavby tieto údaje:

- meno (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

- meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa,

- meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie,

- meno a priezvisko stavbyvedúceho (ak je na stavbe viac stavbyvedúcich meno hlavného stavbyvedúceho),

- meno a priezvisko osoby, vykonávajúcej stavebný dozor (ak stavebník zhotovuje jednoduchú stavbu sám pre seba svojpomocou),

- meno a priezvisko osoby, vykonávajúcej technický dozor (ide o nepovinnú činnosť stavebníka; ak technický dozor zabezpečuje tím pracovníkov, odporúčame uviesť meno a priezvisko vedúceho pracovníka tímu),

- meno a priezvisko koordinátora bezpečnosti,

- číslo stavebného povolenia a dátum nadobudnutia právoplatnosti,

- termín začatia stavby,

- termín dokončenia stavby.

Stavebné povolenie musí mať všetky náležitosti, ktoré predpisuje správny poriadok a stavebné právo.

V poznámke pod čiarou 1k je uvedený zákon č. 90/1988 Z. z. o stavebných výrobkoch. Upozorňujeme, že tento zákon je nahradený zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ust. § 66 sa podrobne venuje problematike stavebného povolenia ako jedného z typov rozhodnutí, ktoré sú vydávané v stavebnom konaní. Stavebné povolenie sa vydáva na návrh, a teda aj samotné konanie o jeho vydanie je návrhovým konaním. Zákon podrobne vymedzuje jeho náležitosti, kde jednou z nich sú aj tzv. záväzné podmienky. Tieto musí každé stavebné povolenie obsahovať. Medzi záväzné podmienky patria aj povinnosť oznámiť začatie stavby, určenie, aké vhodné stavebné materiály sa majú použiť ako aj lehota na dokončenie stavby. Tú je potrebné odlišovať od lehoty, ktorou sa stanovuje platnosť stavebného povolenia.


Stavebný úrad nám v stavebnom povolení určil lehotu na dokončenie stavby, a to do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Pokiaľ zistíme, že z našej strany (ako stavebníka) nie je možné túto lehotu dodržať, je potrebné požiadať stavebný úrad o predĺženie tejto lehoty. Mnohí stavebníci nesprávne žiadajú o predĺženie lehoty stavebného povolenia, hoci majú žiadať o predĺženie lehoty na dokončenie stavby. Žiadosť o predĺženie lehoty stavebného povolenia sa podáva v prípade, ak sme počas platnosti rozhodnutia so stavbou nezačali.

§ 67

(1) Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci len príslušnú časť dokumentácie.

(2) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

(3) Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

(4) Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, tak podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynie.


§ 67

Zákon ukladá stavebnému úradu povinnosť zaslať po vydaní stavebného povolenia v jednom overenom vyhotovení projektovej dokumentácie stavebníkovi, obci, v územnom obvode ktorej sa bude stavba uskutočňovať, ak nie je stavebníkom a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom. Jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie archivuje stavebný úrad.

V rozpore so znením ods. 1 je ustanovenie § 10 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, ktorý znie takto: „k stavebnému povoleniu pripojí stavebný úrad overenú projektovú dokumentáciu stavby alebo jej zmeny“. Stavebný úrad zašle stavebné povolenie všetkým účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom. Overenú projektovú dokumentáciu však zašle iba osobám a inštitúciám, uvedeným v ods. 1.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.


Príklad ku komentáru § 67, ods. 1 Potvrdenie projektovej dokumentácie

1) Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci len príslušnú časť dokumentácie.

2) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

3) Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

4) Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, tak podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynie.


Stavebnému úradu sa predkladá celá stavebná dokumentácia, na jej základe vydáva stavebné povolenie. Ak je to potrebné, obec v zastúpení stavebným úradom vykoná aj miestne šetrenie na parcele, na ktorej sa má stavba uskutočniť. Od miestneho šetrenia sa zvykne upúšťať, ak ide o jednoduché stavby a úradu sú pomery v okolí parcely známe. Pokiaľ sú všetky podmienky splnené, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. To sa doručuje všetkým účastníkom konania v zmysle ustanovení Správneho poriadku. Po právoplatnosti stavebného povolenia potvrdí stavebný úrad jedno paré projektovej dokumentácie (najmä časť „architektúra“ a „statika“), ktoré odovzdá stavebníkovi. Toto je potrebné dobre uchovať.


Máme stavebníka, ktorý je zároveň aj vlastníkom parcely, na ktorej sa má stavať, stavebnému úradu predkladá 2 paré projektu. Po právoplatnosti stavebného povolenia ostane jedno paré na stavebnom úrade. Ak by ale stavebník nebol zároveň vlastníkom parcely, predkladá o jedno paré viac, nakoľko aj vlastníkovi parcely sa bude zasielať overená projektová dokumentácia. Odporúča sa, aby si stavebník nechal vyhotoviť aspoň 5 paré projektovej dokumentácie – jedno ostane na stavebnom úrade, jedno bude potvrdené (s týmto následne stavebník nemanipuluje, ale ho dobre uschová), jedno bude tvoriť súčasť staveniska a obsah zvyšných je možné použiť pre vydanie vyjadrení od správcov sietí. Pôjde o vyjadrenia, ktoré sú potrebné pre vydanie stavebného povolenia.


Príklad ku komentáru § 67, ods. 2, 3, 4 Platnosť stavebného povolenia

1) Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci len príslušnú časť dokumentácie.

2) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

3) Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

4) Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, tak podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynie.


Zákonná lehota platnosti stavebného povolenia (2 roky, resp. 1 rok, ak ide o reklamné stavby) je minimálnou možnou, akú možno v povolení stanoviť. Stavebný úrad nesmie stanoviť kratšiu lehotu. Zákon mu však dáva možnosť stanoviť stavebníkovi lehotu dlhšiu. Napríklad, pri jednoduchých stavbách býva často lehota až 36 mesačná. Pokiaľ pri reklamných stavbách postupuje úrad striktne v súlade so zákonom, a stanoví 1 – ročnú lehotu, stavebník môže požiadať o jej predĺženie. V prospech ochrany stavebníka svedčí aj posledná veta ods. 4, ktorá vymedzuje, že podaním žiadosti o predĺženie lehoty pôvodná 1 – ročná lehota spočíva.


Pokiaľ stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, všímame si lehotu. Ak bola stanovená dvojročná, pričom je presne uvedené, že „...stavebné povolenie platí po dobu dvoch rokov...“, lehota začína plynúť dňom jeho právoplatnosti. Ak sa teda stalo právoplatným 17.6.2015, lehota končí 17.6.2017.

Pokiaľ koniec lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, posúva sa koniec na nasledujúci, najbližší pracovný deň.

Pokiaľ ide o reklamnú stavbu, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 3.9.2015, jeho platnosť skončí 3.9.2016. Ak sa ale stavebník rozhodne požiadať o predĺženie lehoty, musí podať žiadosť najneskôr do 3.9.2016. Ak ju podá, lehota spočíva, čiže: ak bola žiadosť podaná 3.6.2016, od tohto dňa lehota neplynie. Z jednoročnej lehoty zatiaľ uplynulo 9 mesiacov. Pokiaľ stavebný úrad žiadosti o predĺženie nevyhovie, stavebníkovi ostávajú ešte 3 mesiace na začatie stavby. Lehota pokračuje právoplatnosťou rozhodnutia stavebného úradu o zamietnutí žiadosti.

§ 68

(1) Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

(2) V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.


§ 68

Stavebník je povinný, v prípade, že počas uskutočňovania stavby dôjde k jej zmene, požiadať stavebný úrad o povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením.

Stavebný úrad prerokuje s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi žiadosť stavebníka o zmenu stavby pred jej dokončením v rozsahu, v akom sa zmena dotýka ich kompetencií.

Ak sa avízovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, môže stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 81 ods.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: